O biuletynie

Internetowy biuletyn informacyjny „Jezus do ludzkości” stanowi inicjatywę wiernych świeckich z Kościoła katolickiego na rzecz Krucjaty Modlitwy, spotkań modlitewnych i Księgi Prawdy.

Powstaje w kontekście objawień Marii od Bożego Miłosierdzia i tworzących się grup modlitewnych „Jezus do ludzkości”.

Pozostajemy w prawdziwym Kościele katolickim, który w skali światowej staje się Resztą, i przygotowujemy się na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa.

Zapraszamy na spotkania modlitewne i do lektury orędzi.

Z Ewangelii według św. Mateusza, rozdziały 24 i 25, wybrane wersety:

A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. (…)
Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. (…)
Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. (…) Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! (…) I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.